Tehuti Jahson, BSc
Native Speaker Teacher, PGCE, QTS
M, PH, CH, BIO

 

j.tehuti@parhamer.at